Hledat

Evropské smluvní podmínky vouchercloud

Prectete si, prosím, peclive tento dokument. Obsahuje duležité informace o vašich právech a povinnostech. Zároven obsahuje ustanovení týkající se rešení sporu.

Vítejte ve vouchercloud. Jsme rádi, že jste se rozhodli použít naše webové stránky. Snažíme se vám poskytovat co nejlepší hodnotu a maximální pohodlí. Než zacnete, musíte si precíst a potvrdit souhlas s temito Podmínkami služby. Dekujeme vám.

Prijetí Podmínek služby

Použitím služby vouchercloud („vouchercloud“, „my“ nebo „nás“) prijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni temito Podmínkami služby. vouchercloud muže tyto Podmínky služby kdykoliv zmenit. Jejich aktuální verzi naleznete pod odkazem „Podmínky služby“ nacházejícím se ve spodní cásti webových stránek vouchercloud.cz. Aktuální verze vždy nahrazuje všechny predcházející verze. Pokud budete po zmene podmínek pokracovat v používání webových stránek vouchercloud, vyjadrujete tak souhlas s tím, že jste temito zmenami vázáni.

Ochrana osobních údaju

Veškeré informace, které nám poskytnete, nebo které shromáždíme, když používáte služby vouchercloud, podléhají Podmínkám ochrany osobních údaju vouchercloud, jejichž nekterá ustanovení jsou zahrnuta v techto Podmínkách služby.Zásady ochrany osobních údajů.

Omezení použití

Abyste mohli používat službu vouchercloud, musí vám být nejméne 13 let. Pokud vám dosud nebylo 13 let, mužete vouchercloud používat pouze spolecne s rodicem ci zákonným zástupcem a pod jeho dohledem. Pokud tato omezení nesplnujete, službu vouchercloud prosím nepoužívejte.

Duševní vlastnictví

vouchercloud a/nebo jeho poskytovatelé licencí jsou výhradními vlastníky služby vouchercloud, která zahrnuje veškerý software, domény a obsah, který je prostrednictvím stránek zprístupnen. vouchercloud je chránen ceskými a mezinárodními zákony na ochranu autorských práv a duševního vlastnictví. Služba je urcena pouze pro osobní a nekomercní použití a vouchercloud vám pro tento úcel udeluje omezenou licenci. To bez jakýchkoliv omezení znamená, že bez predchozího písemného souhlasu od vouchercloud nesmíte službu vouchercloud prodávat, exportovat, poskytovat licenci, menit, kopírovat, zpetne sestavovat, distribuovat ani prenášet. Jakékoliv neoprávnené použití služby vouchercloud povede k ukoncení omezené licence, která vám byla udelena. vouchercloud a príslušná grafika, loga, ikony a názvy služeb souvisejících s vouchercloud jsou registrované a neregistrované ochranné známky nebo vzory spolecnosti Invitation Digital Ltd. Jejich použití bez predchozího výslovného písemného souhlasu od vouchercloud je zakázáno. Všechny ostatní ochranné známky, které nejsou majetkem vouchercloud a které se v souvislosti s vouchercloud zobrazují, jsou majetkem jejich príslušných vlastníku, kterí mohou (ale nemusí) být sprízneni ci spojeni se službou vouchercloud, nebo sponzorováni službou vouchercloud.

Elektronická komunikace

Registrací na vouchercloud poskytujete souhlas s príjmem elektronických zpráv a oznámení od vouchercloud. Spolecnost Invitation Digital (vydavatel vouchercloud) vám rovnež muže zasílat elektronické zprávy a oznámení propagující její vlastní podobné služby. Souhlasíte s tím, že veškerá oznámení, dohody, poskytnutí údaju nebo další komunikace, kterou vám elektronicky zašleme, splní veškeré zákonné požadavky na komunikaci vcetne toho, že taková komunikace bude v písemné forme.

Vaše chování

Použitím služby vouchercloud souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat, umístovat, zasílat e-mailem, ani jinak odesílat ci prenášet materiály obsahující viry nebo jiný pocítacový kód, soubory nebo programy, jejichž cílem by bylo prerušit, znicit nebo omezit funkcnost jakéhokoliv pocítacového softwaru ci hardwaru nebo telekomunikacního zarízení souvisejícího se službou vouchercloud. Zároven souhlasíte s tím, že nebudete narušovat servery ci síte spojené s vouchercloud, ani nebudete narušovat žádné další postupy, pravidla nebo predpisy sítí spojených s vouchercloud, jejichž podmínky jsou soucástí tohoto dokumentu. Zároven souhlasíte s tím, že nebudete: (1) vydávat se pri použití vouchercloud za žádnou jinou osobu; (2) chovat se pri používání vouchercloud vulgárne, urážlive, obtežujícím nebo jinak závadným zpusobem; (3) používat vouchercloud pro jakékoliv nezákonné úcely; nebo (4) dále prodávat ci exportovat software související s vouchercloud.

Vouchercloud nepropaguje, nedoporucuje nebo neomlouvá používání aplikace vouchercloud v prubehu nekterých aktivit, jako napríklad rízení automobilu, pri kterých je zvýšená pravdepodobnost nehody. Dáváte souhlas s tím, že nebudete používat vouchercloud v prubehu takových aktivit.

Nabídky tretích stran

Služba vouchercloud muže obsahovat odkazy na webové stránky nebo programy tretích stran, které nejsou ovládány ani sprízneny s vouchercloud. Vouchercloud nenese odpovednost za obsah, nabídky nebo pravidla ochrany osobních údaju takových stránek nebo programu, vcetne mimo jiné za uplatnení takových nabídek vaší osobou nebo za odmítnutí dodržení jakékoliv nabídky ze strany prodejce. Když pracujete se stránkami tretích stran, jedná se výhradne o vztah mezi vámi a príslušnou tretí stranou.

poplatky za použití aplikace vouchercloud

V soucasné dobe je vám aplikace vouchercloud poskytována bezplatne. Avšak jestli aplikaci vouchercloud používáte, muže být vystaveni poplatkum od vašeho bezdrátového nebo jiného príslušného operátora. Za platbu takových poplatku nesete zodpovednost jenom vy. Aplikace vouchercloud nemusí být dostupná v nekterých cizích zemích, to závisí od toho zda je aplikace vouchercloud podporována zahranicní sítí. Meli by jste se u daného lokálního operátora ujistit zda od vás za takýto prístup bude vyžadovat dodatecné poplatky. Možnost stáhnout si nebo mít prístup k vouchercloud aplikaci muže být omezen nebo zhoršen pokud máte aktivovanou službu roaming v zahranicí.

Použití poskytnutých informací

Souhlasíte s tím, že vouchercloud muže neomezeným zpusobem používat veškeré komentáre, informace nebo nápady obsažené v komunikaci, kterou jste zaslali vouchercloud, a to bez jakékoliv kompenzace, uznání nebo úhrady jakékoliv cástky ve váš prospech za jakýmkoliv úcelem, vcetne mimo jiné vývoje, výroby a prodeje produktu a služeb a vytvárení, zmeny nebo zlepšování aplikace vouchercloud ci dalších produktu nebo služeb.

Odmítnutí záruky & Omezení odpovednost

vouchercloud poskytuje službu „jako takovou“ a bez jakékoliv záruky nebo podmínky, výslovné, predpokládané, ci stanovené predpisy. vouchercloud výslovne odmítá všechny predpokládané záruky týkající se vlastnického práva, prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní úcel a neporušení cizích práv. vouchercloud neprebírá žádnou odpovednost za jakékoliv chyby ci opominutí obsažené ve vouchercloud; veškeré závady, prodlení nebo prerušení služby vouchercloud; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé v dusledku použití služby vouchercloud nebo v dusledku jakéhokoliv jednání uživatelu služby vouchercloud. Vyhrazujeme si právo poskytovat službu vouchercloud podle našeho výhradního a absolutního uvážení.

V žádném prípade nebudou vouchercloud, jeho akcionári, clenové predstavenstva, predstavitelé, zamestnanci ci zástupci vuci vám odpovední (spolecne ani jednotlive) za jakoukoliv ztrátu v dusledku použití ani za jakékoliv zvláštní, náhodné, neprímé nebo následné škody vyplývající z nebo související se službou vouchercloud nebo s temito podmínkami služby, a to na základe jakékoliv teorie odpovednosti a bez ohledu na to, zda byli o možnosti takové škody informováni. Pokud jakýkoliv príslušný úrad shledá jakoukoliv cást tohoto ustanovení nevymahatelnou, pak bude odpovednost omezena v maximální možné míre dovolené príslušným zákonem.

Náhrada škody

Zavazujete se vouchercloud a jeho spríznené spolecnosti i jejich príslušné akcionáre, cleny predstavenstva, predstavitele, zamestnance, zástupce a partnerské prodejce odškodnit a zprostit odpovednosti za jakékoliv nároky tretích stran nebo ve vztahu k predmetu jakékoliv žaloby, vcetne primerených nákladu na právní zastoupení a soudních výdaju, jež vzniknou v prímém ci neprímém dusledku používání služby vouchercloud vaší osobou nebo v dusledku porušení jakéhokoliv zákona ci práv jakékoliv tretí strany z vaší strany.

Spory

Vyrešení stížnosti
Pokud nejste spokojení s vyrízením Vaší stížnosti, mužete se obrátit na evropské online centrum pro rešení stížností - European Commission Online Dispute Resolution platform.

Rozhodné právo
Souhlasíte s tím, že tyto podmínky služby nebo jakýkoliv nárok, spor nebo neshoda (at na základe smlouvy, obcanskoprávní ci jiné, pretrvávající z minulosti, soucasné nebo budoucí a vcetne nároku vyplývajících ze zákona, z obecného práva ci podle práva ekvity) mezi vámi a vouchercloud vyplývající z nebo související s temito Podmínkami služby, jejich výkladem nebo porušením, ukoncením platnosti, vztahy vyplývajícími z techto Podmínek služby, se službou vouchercloud, s propagací služby vouchercloud nebo s jakoukoliv související transakcí, se budou rídit a vykládat podle právního rádu Ceské republiky.

Obecné

Bude-li jakékoliv ustanovení techto Podmínek služby shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení zrušeno, zatímco všechna zbývající ustanovení zustanou nadále v platnosti. Nadpisy jsou urceny pouze pro referenci a žádným zpusobem nedefinují, neomezují, ani nevykládají rozsah nebo úcel daného odstavce. Skutecnost, že nebudeme vymáhat nekteré z ustanovení techto Podmínek služby, nepredstavuje vzdání se práv vyplývajících z takového nebo z jiných ustanovení. Tyto Podmínky služby predstavují úplnou dohodu mezi vámi a vouchercloud ve vztahu k jejich predmetu.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se techto Podmínek služby, stažení a/nebo použití aplikace vouchercloud, kontaktujte nás prosím na:

vouchercloud
1st Floor, Merchants House
Wapping Road
Bristol
BS1 4RW
United Kingdom

Co No 06570126
Email: hello@vouchercloud.com
Telephone: +44 (0) 117 926 1100
Fax: +44 (0) 117 926 1101

Scroll to top