Hledat

Evropské smluvní podmínky vouchercloud

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento dokument. Obsahuje důležité informace o vašich právech a povinnostech. Zároveň obsahuje ustanovení týkající se řešení sporů.

Vítejte ve vouchercloud. Jsme rádi, že jste se rozhodli použít naše webové stránky. Snažíme se vám poskytovat co nejlepší hodnotu a maximální pohodlí. Než začnete, musíte si přečíst a potvrdit souhlas s těmito Podmínkami služby. Děkujeme vám.

Přijetí Podmínek služby

Použitím služby vouchercloud („vouchercloud“, „my“ nebo „nás“) přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. vouchercloud může tyto Podmínky služby kdykoliv změnit. Jejich aktuální verzi naleznete pod odkazem „Podmínky služby“ nacházejícím se ve spodní části webových stránek vouchercloud.cz. Aktuální verze vždy nahrazuje všechny předcházející verze. Pokud budete po změně podmínek pokračovat v používání webových stránek vouchercloud, vyjadřujete tak souhlas s tím, že jste těmito změnami vázáni.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace, které nám poskytnete, nebo které shromáždíme, když používáte služby vouchercloud, podléhají Podmínkám ochrany osobních údajů vouchercloud, jejichž některá ustanovení jsou zahrnuta v těchto Podmínkách služby.Zásady ochrany osobních údajů.

Omezení použití

Abyste mohli používat službu vouchercloud, musí vám být nejméně 13 let. Pokud vám dosud nebylo 13 let, můžete vouchercloud používat pouze společně s rodičem či zákonným zástupcem a pod jeho dohledem. Pokud tato omezení nesplňujete, službu vouchercloud prosím nepoužívejte.

Duševní vlastnictví

vouchercloud a/nebo jeho poskytovatelé licencí jsou výhradními vlastníky služby vouchercloud, která zahrnuje veškerý software, domény a obsah, který je prostřednictvím stránek zpřístupněn. vouchercloud je chráněn českými a mezinárodními zákony na ochranu autorských práv a duševního vlastnictví. Služba je určena pouze pro osobní a nekomerční použití a vouchercloud vám pro tento účel uděluje omezenou licenci. To bez jakýchkoliv omezení znamená, že bez předchozího písemného souhlasu od vouchercloud nesmíte službu vouchercloud prodávat, exportovat, poskytovat licenci, měnit, kopírovat, zpětně sestavovat, distribuovat ani přenášet. Jakékoliv neoprávněné použití služby vouchercloud povede k ukončení omezené licence, která vám byla udělena. vouchercloud a příslušná grafika, loga, ikony a názvy služeb souvisejících s vouchercloud jsou registrované a neregistrované ochranné známky nebo vzory společnosti Invitation Digital Ltd. Jejich použití bez předchozího výslovného písemného souhlasu od vouchercloud je zakázáno. Všechny ostatní ochranné známky, které nejsou majetkem vouchercloud a které se v souvislosti s vouchercloud zobrazují, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, kteří mohou (ale nemusí) být spřízněni či spojeni se službou vouchercloud, nebo sponzorováni službou vouchercloud.

Elektronická komunikace

Registrací na vouchercloud poskytujete souhlas s příjmem elektronických zpráv a oznámení od vouchercloud. Společnost Invitation Digital (vydavatel vouchercloud) vám rovněž může zasílat elektronické zprávy a oznámení propagující její vlastní podobné služby. Souhlasíte s tím, že veškerá oznámení, dohody, poskytnutí údajů nebo další komunikace, kterou vám elektronicky zašleme, splní veškeré zákonné požadavky na komunikaci včetně toho, že taková komunikace bude v písemné formě.

Vaše chování

Použitím služby vouchercloud souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat, umísťovat, zasílat e-mailem, ani jinak odesílat či přenášet materiály obsahující viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy, jejichž cílem by bylo přerušit, zničit nebo omezit funkčnost jakéhokoliv počítačového softwaru či hardwaru nebo telekomunikačního zařízení souvisejícího se službou vouchercloud. Zároveň souhlasíte s tím, že nebudete narušovat servery či sítě spojené s vouchercloud, ani nebudete narušovat žádné další postupy, pravidla nebo předpisy sítí spojených s vouchercloud, jejichž podmínky jsou součástí tohoto dokumentu. Zároveň souhlasíte s tím, že nebudete: (1) vydávat se při použití vouchercloud za žádnou jinou osobu; (2) chovat se při používání vouchercloud vulgárně, urážlivě, obtěžujícím nebo jinak závadným způsobem; (3) používat vouchercloud pro jakékoliv nezákonné účely; nebo (4) dále prodávat či exportovat software související s vouchercloud.

Vouchercloud nepropaguje, nedoporučuje nebo neomlouvá používání aplikace vouchercloud v průběhu některých aktivit, jako například řízení automobilu, při kterých je zvýšená pravděpodobnost nehody. Dáváte souhlas s tím, že nebudete používat vouchercloud v průběhu takových aktivit.

Nabídky třetích stran

Služba vouchercloud může obsahovat odkazy na webové stránky nebo programy třetích stran, které nejsou ovládány ani spřízněny s vouchercloud. Vouchercloud nenese odpovědnost za obsah, nabídky nebo pravidla ochrany osobních údajů takových stránek nebo programů, včetně mimo jiné za uplatnění takových nabídek vaší osobou nebo za odmítnutí dodržení jakékoliv nabídky ze strany prodejce. Když pracujete se stránkami třetích stran, jedná se výhradně o vztah mezi vámi a příslušnou třetí stranou.

poplatky za použití aplikace vouchercloud

V současné době je vám aplikace vouchercloud poskytována bezplatně. Avšak jestli aplikaci vouchercloud používáte, může být vystaveni poplatkům od vašeho bezdrátového nebo jiného příslušného operátora. Za platbu takových poplatků nesete zodpovědnost jenom vy. Aplikace vouchercloud nemusí být dostupná v některých cizích zemích, to závisí od toho zda je aplikace vouchercloud podporována zahraniční sítí. Měli by jste se u daného lokálního operátora ujistit zda od vás za takýto přístup bude vyžadovat dodatečné poplatky. Možnost stáhnout si nebo mít přístup k vouchercloud aplikaci může být omezen nebo zhoršen pokud máte aktivovanou službu roaming v zahraničí.

Použití poskytnutých informací

Souhlasíte s tím, že vouchercloud může neomezeným způsobem používat veškeré komentáře, informace nebo nápady obsažené v komunikaci, kterou jste zaslali vouchercloud, a to bez jakékoliv kompenzace, uznání nebo úhrady jakékoliv částky ve váš prospěch za jakýmkoliv účelem, včetně mimo jiné vývoje, výroby a prodeje produktů a služeb a vytváření, změny nebo zlepšování aplikace vouchercloud či dalších produktů nebo služeb.

Odmítnutí záruky & Omezení odpovědnost

vouchercloud poskytuje službu „jako takovou“ a bez jakékoliv záruky nebo podmínky, výslovné, předpokládané, či stanovené předpisy. vouchercloud výslovně odmítá všechny předpokládané záruky týkající se vlastnického práva, prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení cizích práv. vouchercloud nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby či opominutí obsažené ve vouchercloud; veškeré závady, prodlení nebo přerušení služby vouchercloud; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití služby vouchercloud nebo v důsledku jakéhokoliv jednání uživatelů služby vouchercloud. Vyhrazujeme si právo poskytovat službu vouchercloud podle našeho výhradního a absolutního uvážení.

V žádném případě nebudou vouchercloud, jeho akcionáři, členové představenstva, představitelé, zaměstnanci či zástupci vůči vám odpovědní (společně ani jednotlivě) za jakoukoliv ztrátu v důsledku použití ani za jakékoliv zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody vyplývající z nebo související se službou vouchercloud nebo s těmito podmínkami služby, a to na základě jakékoliv teorie odpovědnosti a bez ohledu na to, zda byli o možnosti takové škody informováni. Pokud jakýkoliv příslušný úřad shledá jakoukoliv část tohoto ustanovení nevymahatelnou, pak bude odpovědnost omezena v maximální možné míře dovolené příslušným zákonem.

Náhrada škody

Zavazujete se vouchercloud a jeho spřízněné společnosti i jejich příslušné akcionáře, členy představenstva, představitele, zaměstnance, zástupce a partnerské prodejce odškodnit a zprostit odpovědnosti za jakékoliv nároky třetích stran nebo ve vztahu k předmětu jakékoliv žaloby, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a soudních výdajů, jež vzniknou v přímém či nepřímém důsledku používání služby vouchercloud vaší osobou nebo v důsledku porušení jakéhokoliv zákona či práv jakékoliv třetí strany z vaší strany.

Spory

Rozhodné právo
Souhlasíte s tím, že tyto podmínky služby nebo jakýkoliv nárok, spor nebo neshoda (ať na základě smlouvy, občanskoprávní či jiné, přetrvávající z minulosti, současné nebo budoucí a včetně nároků vyplývajících ze zákona, z obecného práva či podle práva ekvity) mezi vámi a vouchercloud vyplývající z nebo související s těmito Podmínkami služby, jejich výkladem nebo porušením, ukončením platnosti, vztahy vyplývajícími z těchto Podmínek služby, se službou vouchercloud, s propagací služby vouchercloud nebo s jakoukoliv související transakcí, se budou řídit a vykládat podle právního řádu České republiky.

Obecné

Bude-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek služby shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení zrušeno, zatímco všechna zbývající ustanovení zůstanou nadále v platnosti. Nadpisy jsou určeny pouze pro referenci a žádným způsobem nedefinují, neomezují, ani nevykládají rozsah nebo účel daného odstavce. Skutečnost, že nebudeme vymáhat některé z ustanovení těchto Podmínek služby, nepředstavuje vzdání se práv vyplývajících z takového nebo z jiných ustanovení. Tyto Podmínky služby představují úplnou dohodu mezi vámi a vouchercloud ve vztahu k jejich předmětu.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto Podmínek služby, stažení a/nebo použití aplikace vouchercloud, kontaktujte nás prosím na:

vouchercloud
1st Floor, Merchants House
Wapping Road
Bristol
BS1 4RW
United Kingdom

Co No 06570126
Email: hello@vouchercloud.com
Telephone: +44 (0) 117 926 1100
Fax: +44 (0) 117 926 1101